Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Kaima prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRAXIS Technika Oświetleniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni za pośrednictwem sklepu internetowego www.swiatloteka.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Łukasza Kaima prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRAXIS Technika Oświetleniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 1. Kontakt ze sprzedającym odbywa się za pomocą:
 1. adresu poczty elektronicznej: info@swiatloteka.pl lub architekt@swiatloteka.pl
 2. Kontaktu telefonicznego pod wskazanymi numerami: 58 668 0510, 58 322 15 67
 3. Formularza kontaktowego dostępnego pod adresem:    https://swiatloteka.pl/pl/kontakt

§1 Definicje

       Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Cena - cena jednostkowa towaru, zamieszczona w opisie towaru, zawierająca podatek od towarów i usług VAT; nie zawiera kosztów dostawy;
 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów
 5. Klient– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która aktywuje konto i dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 6. Konsument -zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 8. Konto Klienta - indywidualne konto klienta utworzone po dokonaniu rejestracji;
 9. Koszty dostawy - koszty dostarczenia towaru, które pokrywa klient;
 10. Koszyk - formularz elektroniczny za pomocą którego klient dokonuje zamówienia:
 11. Płatność - zapłata za towar nabyty przez klienta w sklepie, obejmująca cenę za wybrany towar oraz koszty dostawy tego towaru ustalone przy składaniu zamówienia;
 12. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin korzystania ze sklepu;
 13. Sklep/Sprzedawca - sklep internetowy znajdujący się na domenie swiatloteka.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;
 14. Towar – produkt prezentowany za pośrednictwem strony sklepu internetowego, który może być przedmiotem umowy sprzedaży;
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem;
 16. Usługi – usługi świadczone przez sprzedawcę na rzecz klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 18. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§2

 1. Sklep swiatloteka.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu swiatloteka.pl, przy wykorzystaniu sieci internet oraz innych środków porozumiewania się na odległość (adres mailowy, telefon);
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu oraz powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu;
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu oraz do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz za zgodą sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

§3

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

§4

 1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym swiatloteka.pl klient powinien stosować się do komunikatów pojawiających się na stronie sklepu internetowego;
 2. Wejść na stronę sklepu internetowego swiatloteka.pl;
 3. Dokonać wyboru towaru prezentowanych na stronie sklepu swiatloteka.pl oraz określić liczbę zamawianego towaru a następnie wprowadzić je do koszyka zakupów używając przycisku „dodaj do koszyka”;
 4. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia - klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych oraz wybranego towaru;
 5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wybranego towaru, przed zatwierdzeniem zamówienia należy skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu internetowego w zakładce „KONTAKT” lub drogą mailową info@swiatloteka.pl lub telefoniczną  58 668 0510, 58 322 15 67 (w dni robocze w godz. 9-17);
 6. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny i ilości oraz wszystkich innych kosztów;
 7.  W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia. Po zatwierdzeniu zamówienia Klientowi zostaje utworzone “konto klienta”;
 8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym swiatloteka.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia klienta do systemu informatycznego sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem;
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5

 1. 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  A. Przelew na rachunek bankowy sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia po zaksięgowaniu środków na rachunek bankowy sprzedawcy);

  B. Gotówka przy odbiorze osobistym - płatność we wskazanym sklepie stacjonarnym sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a towar zostanie wydany we wskazanym sklepie stacjonarnym sprzedawcy);

  2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży;

  3. Wszystkie przedpłaty dokonane przez klienta tytułem zakupu Towaru nie stanowią zadatku w rozumieniu przepisu art. 394 Kodeksu Cywilnego, ale stanowią zaliczkę na poczet ceny zamawianego Towaru;

  4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Europy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

  5. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

  - Firmy kurierskiej

  - Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszych sklepach stacjonarnych w podanych godzinach pracy, po wcześniejszym ustaleniu:

  A. Showroom Praxis ul. Wielkopolska 207 81-534 Gdynia w dni robocze w godz. 9-17

  B. Showroom Praxis w Galerii City meble, Al. Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk; poniedziałek- sobota w godz. 10-20, niedziela handlowa w godz. 10-18;

  Koszty dostawy wynoszą:  

  Przesyłki dłużycowe (szynoprzewody o długości 2m) - 60 zł brutto na terenie Polski;

  Pozostałe produkty - 20 zł brutto na terenie Polski;

  W przypadku wysyłki towaru poza granice Polski - kraje Europy; koszty wysyłki zostaną ustalone indywidualnie i wskazane na podany przez klienta adres mailowy;

  Termin realizacji dostawy wynosi 5 do 90 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania;

  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy: siła wyższa lub innych leżących po stronie producenta, firm transportowych o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. W tym przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów Klientowi w możliwie najszybszym czasie;

  7. Jeśli nie wybrano możliwości odbioru osobistego, w dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę;

  8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu, a następnie niezwłocznie informuje o tym fakcie Sprzedawcę drogą elektroniczną info@swiatloteka.pl.

.

§6

 1. 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  A. Przelew na rachunek bankowy sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia po zaksięgowaniu środków na rachunek bankowy sprzedawcy);

  B. Gotówka przy odbiorze osobistym - płatność we wskazanym sklepie stacjonarnym sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a towar zostanie wydany we wskazanym sklepie stacjonarnym sprzedawcy);

  2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży;

  3. Wszystkie przedpłaty dokonane przez klienta tytułem zakupu Towaru nie stanowią zadatku w rozumieniu przepisu art. 394 Kodeksu Cywilnego, ale stanowią zaliczkę na poczet ceny zamawianego Towaru;

  4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Europy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

  5. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

  - Firmy kurierskiej

  - Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszych sklepach stacjonarnych w podanych godzinach pracy, po wcześniejszym ustaleniu:

  A. Showroom Praxis ul. Wielkopolska 207 81-534 Gdynia w dni robocze w godz. 9-17

  B. Showroom Praxis w Galerii City meble, Al. Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk; poniedziałek- sobota w godz. 10-20, niedziela handlowa w godz. 10-18;

  Koszty dostawy wynoszą:  

  Przesyłki dłużycowe (szynoprzewody o długości 2m) - 60 zł brutto na terenie Polski;

  Pozostałe produkty - 20 zł brutto na terenie Polski;

  W przypadku wysyłki towaru poza granice Polski - kraje Europy; koszty wysyłki zostaną ustalone indywidualnie i wskazane na podany przez klienta adres mailowy;

  Termin realizacji dostawy wynosi 5 do 90 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania;

  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy: siła wyższa lub innych leżących po stronie producenta, firm transportowych o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. W tym przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów Klientowi w możliwie najszybszym czasie;

  7. Jeśli nie wybrano możliwości odbioru osobistego, w dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę;

  8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu, a następnie niezwłocznie informuje o tym fakcie Sprzedawcę drogą elektroniczną info@swiatloteka.pl.

§7

 1. 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  A. Przelew na rachunek bankowy sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia po zaksięgowaniu środków na rachunek bankowy sprzedawcy);

  B. Gotówka przy odbiorze osobistym - płatność we wskazanym sklepie stacjonarnym sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a towar zostanie wydany we wskazanym sklepie stacjonarnym sprzedawcy);

  2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży;

  3. Wszystkie przedpłaty dokonane przez klienta tytułem zakupu Towaru nie stanowią zadatku w rozumieniu przepisu art. 394 Kodeksu Cywilnego, ale stanowią zaliczkę na poczet ceny zamawianego Towaru;

  4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Europy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

  5. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

  - Firmy kurierskiej

  - Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszych sklepach stacjonarnych w podanych godzinach pracy, po wcześniejszym ustaleniu:

  A. Showroom Praxis ul. Wielkopolska 207 81-534 Gdynia w dni robocze w godz. 9-17

  B. Showroom Praxis w Galerii City meble, Al. Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk; poniedziałek- sobota w godz. 10-20, niedziela handlowa w godz. 10-18;

  Koszty dostawy wynoszą:  

  Przesyłki dłużycowe (szynoprzewody o długości 2m) - 60 zł brutto na terenie Polski;

  Pozostałe produkty - 20 zł brutto na terenie Polski;

  W przypadku wysyłki towaru poza granice Polski - kraje Europy; koszty wysyłki zostaną ustalone indywidualnie i wskazane na podany przez klienta adres mailowy;

  Termin realizacji dostawy wynosi 5 do 90 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania;

  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy: siła wyższa lub innych leżących po stronie producenta, firm transportowych o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. W tym przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów Klientowi w możliwie najszybszym czasie;

  7. Jeśli nie wybrano możliwości odbioru osobistego, w dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę;

  8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu, a następnie niezwłocznie informuje o tym fakcie Sprzedawcę drogą elektroniczną info@swiatloteka.pl.

§8

          1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w zakładce “Polityka Prywatności”; 

§9

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

· Możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

· Wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

· Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego/ Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

· Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

· W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.;

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę;

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany dowolnych postanowień regulaminu. Zamówienia przyjęte przed dniem wejścia w życie nowych treści regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującego w dniu przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę;

5. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Regulamin do pobrania w formie pliku pdf dostepny tutaj.